fbpx

Regulamin konkursu hackme

REGULAMIN KONKURSU

organizowanego przez SECAWA sp. z o.o. podczas 9 edycji Konferencji Advanced Threat Summit w dniu 22 listopada 2022 roku

§1.
Postanowienia Ogólne.
 1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia Konkursu <hackme> (dalej jako: „Konkurs”) dla uczestników Konferencji Advanced Threat Summit (dalej jako: „Konferencja”) oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Konferencji.
 2. Organizatorem Turnieju jest SECAWA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 37/4, 61-541 Poznań, KRS: 0000776434, REGON: 382815625, NIP: 7831799067 (dalej jako: „Organizator”).
 3. Strona internetowa Konkursu to: https://ats22-hackme.secawa.com/
 4. Komunikacja w związku z przebiegiem Konkursu odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu adresu mailowego: [email protected] , chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 5. Uczestnikami Konkursu mogą być uczestnicy Konferencji (dalej jako: „Uczestnicy”).
 6. Celem Konkursu jest:
  1. Promowanie bezpieczeństwa w sieci Internet,
  2. Promocja usług świadczonych przez Secawa sp. z o.o.,
  3. Zebranie danych osobowych Uczestników Konkursu w celu przedstawienia oferty marketingowej Secawa sp. z o.o.
 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Uczestnikom Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, odwołania, przerwania, zmiany terminów lub przedłużenia Konkursu. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje na stronie internetowej Konkursu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Konkursu.
§2.
Zadania Organizatora.
 1. Do zadań Organizatora należy:
  1. zapewnienie budżetu na realizację Konkursu;
  2. przygotowanie Regulaminu Konkursu;
  3. przygotowanie i administracja stroną internetową Konkursu;
  4. prowadzenie dokumentacji Konkursu;
  5. komunikacja z Uczestnikami;
  6. koordynowanie przebiegu Konkursu;
  7. przygotowanie zadania konkursowego;
  8. ustalenie zwycięzców Konkursu;
  9. przesłanie na wskazany przez Uczestnika adres e-mail oraz social media Organizatora informacji o wynikach Konkursu w tym informacji organizacyjnych dotyczących wręczenia nagród;
  10. inne zadania związane z organizacją i przebiegiem Konkursu.
§3.
Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. jest Uczestnikiem Konferencji;
  3. nie jest pracownikiem Organizatora oraz jego współpracownikiem, posiadającym wiedzę organizacyjną na temat treści i rozwiązania zadania konkursowego.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej Turnieju (dalej: „Formularz Rejestracyjny”).
 3. Warunkiem rejestracji i udziału w Konkursie jest:
  1. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego poprzez podanie następujących danych: imienia i nazwiska (firmy) Uczestnika, służbowego adresu e-mail Uczestnika, opcjonalnie numeru telefonu Uczestnika;
  2. potwierdzenie zapoznania się, akceptacja i zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania Regulaminu i Polityki prywatności oraz złożenie oświadczeń i wyrażenie zgód określonych jako obowiązkowe.
 4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest wyrażenie obowiązkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu przez Secawa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w celach marketingowych, w tym otrzymywania ofert produktów i usług Secawa sp. z o.o. na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail Uczestnika oraz pośrednictwem numeru telefonu Uczestnika (w przypadku jego udostępnienia).
 5. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oznacza zgłoszenie udziału w Konkursie.
 6. Organizator ma prawo do samodzielnego poprawiania danych w przypadku oczywistych omyłek pisarskich oraz w przypadkach zgłoszonych przez Uczestnika, bez potrzeby ponownego przesyłania danych za pomocą Formularzy Rejestracyjnych.
 7. Formularze Rejestracyjne niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niezgodne z Regulaminem, są nieważne, a Uczestnicy nie są kwalifikowani do udziału w Konkursie.
 8. Naruszenie postanowień Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
 9. Komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu odbywa się za pośrednictwem drogi elektronicznej poprzez wskazany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail oraz numer telefonu Uczestnika.
 10. Kontakt z Uczestnikiem po zakończeniu Konferencji oraz Konkursu może dotyczyć kwestii marketingowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Secawa sp. z o.o.
§4.
Zasady przebiegu Konkursu
 1. Etap merytoryczny Konkursu przeprowadzany będzie w formie on-line na stronie internetowej Konkursu w dniu 30 listopada 2022 r.
 2. Informacja o adresie strony internetowej z dostępem do Konkursu zostanie ogłoszona przez Organizatora podczas Konferencji oraz udostępniana w treści materiałów promocyjnych (ulotek) wręczanych Uczestnikom Konferencji.
 3. Etap merytoryczny Turnieju polega na rozwiązaniu samodzielnie przez każdego Uczestnika zadania konkursowego w postaci zagadki/quizu.
 4. Na rozwiązanie zadania konkursowego Uczestnicy mają czas do końca dnia 22 listopada 2022r.
 5. Wiadomość potwierdzającą rozwiązanie Konkursu wraz z informacją na temat prawidłowego rozwiązania zadania konkursowego Organizator przesyła na adres e-mail Uczestnika wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, nie później niż do dnia 31.12.2022 r.
 6. Ocena testu Etapu merytorycznego Konkursu, ustalenie wyników Etapu merytorycznego Konkursu, w tym wyłonienie zwycięzców dokonywane jest przez Organizatora na podstawie weryfikacji przez system komputerowy Organizatora rozwiązań zadania konkursowego dokonanych przez Uczestników.
 7. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik Konkursu prawidłowo rozwiąże zadanie konkursowe, o wyniku decyduje czas wykonania zadania, zgodnie z zasadą im szybszy czas wykonania zadania tym wyższe miejsce na liście zwycięzców.
 8. Wyniki Etapu merytorycznego Konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu Konferencji na stronie internetowej Konkursu, w Social Media Organizatora Konkursu Facebook, LinkedIn, Twitter oraz przesyłane indywidualnie na adres e-mail wskazany przez Uczestnika Konkursu w Formularzu Rejestracyjnym.
 9. Informacja publiczna o zwycięzcach Konkursu oraz osobach, które otrzymały nagrodę od Organizatora może zawierać imię i nazwisko (firmę) Uczestnika Konkursu.
 10. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który uzyskał najlepszy wynik zgodnie z zasadą wyrażoną w ust. 7 powyżej.
§5
Nagrody.
 1. Dla wyłonionych zwycięzców Konkursu oraz dla od 3 do 5 osób wylosowanych spośród pozostałych Uczestników Konkursu, którzy poprawnie rozwiązali zadanie konkursowe, Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w postaci książek oraz upominki firmowe.
 2. Organizator oświadcza, iż jednorazowa wartość nagród wręczanych Uczestnikom Konkursu nie przekracza kwoty 2000 zł.
 3. Odbiór Nagród następuje osobiście podczas Konferencji lub w innym ustalonym indywidualnie z Uczestnikiem Konkursu dniu, albo poprzez wysłanie nagród do zwycięzców Konkursu drogą pocztową bądź kurierem na adres wskazany przez te osoby w terminie nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu.
§6
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 1. Poprzez uczestnictwo w Konkursie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w postaci zdjęć lub nagrań z przebiegu Konferencji i Konkursu oraz jego rozpowszechniania przez Organizatora.
 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmować będzie takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunku na stronie internetowej Organizatora, w social mediach administrowanych przez Organizatora, w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora – w celu promocji, informowania i przedstawiania relacji z Konkursu i Konferencji. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie utrwalania i rozpowszechniania wizerunku. Brak udzielenia zgody nie wpływa na możliwość udziału Uczestnika w Konkursie.
§7.
Ochrona danych osobowych
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informuje jak w kolejnych ustępach.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – SECAWA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 37/4, 61-541 Poznań, KRS: 0000776434, REGON: 382815625, NIP: 7831799067 (dalej też: „Administrator”).
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Uczestników to:
  1. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. w celu realizacji umowy – w odniesieniu do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Konkursu;
  2. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. w celach marketingowych w tym w celu przekazywania Uczestnikom Konkursu ofert produktów i usług świadczonych przez Secawa sp. z o.o. na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail Uczestnika oraz za pośrednictwem numeru telefonu Uczestnika; w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i umożliwieniem jego Uczestnikom wzięcia w nim udziału, opracowania relacji z Konkursu w social mediach Organizatora, promowania Konkursu (w tym z wykorzystaniem wizerunku Uczestnika), opublikowania informacji o zwycięzcach Konkursu (w tym osobach, którym nagrody wylosowano); archiwizacji dokumentacji Konkursu, a także w celu bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne, w szczególności przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń.
 5. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych do czasu wyrażenia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być organy i podmioty określone w przepisach prawa. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą również podmioty działające na zlecenie i w imieniu Administratora. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko mogą być udostępnione na stronach www. administrowanych przez Administratora wyłącznie w celach związanych z Konkursem.
 7. Wizerunki Uczestników mogą być udostępniane na stronach www, publikacjach i social mediach zarządzanych przez Administratora.
 8. W przypadku wyrażenia sprzeciwu co do dalszego udostępniania wizerunku Administrator zaprzestanie jego dalszego rozpowszechniania bez konieczności zebrania wydanych wcześniej materiałów w postaci publikacji.
 9. Odbiorcami wizerunków może być nieograniczony krąg odbiorców, w zakresie wskazanym w treści zezwolenia na utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku.
 10. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełniania i wysłania Formularza Rejestracyjnego, uczestniczenia w Konkursie oraz ogłoszenia wyników Konkursu. Niepodanie danych uniemożliwi uczestniczenie w Konkursie.
 11. Administrator przetwarza dane w sposób zautomatyzowany w celu monitorowania działań podejmowanych przez Uczestników, jednak Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych Uczestników w celu podejmowania automatycznych decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na wpływ na Uczestników.
 12. Uczestnikowi przysługują prawa: do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO.
 13. Jeśli Uczestnik uważa, że przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 14. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie internetowej Secewa sp. z o.o. pod adresem: https://secawa.com/polityka-prywatnosci-i-regulamin-korzystania-z-serwisu-www/
§8.
Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Organizator jest jednocześnie administratorem usług świadczonych drogą elektroniczną, co nie wyłącza możliwości powierzenia wykonywania usługi innemu podmiotowi w imieniu i na rzecz Organizatora.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.).
 3. Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. rejestrację Uczestników na podstawie Formularza Rejestracyjnego;
  2. kontakt z Organizatorem Konkursu za pomocą adresu e-mail podanego na stronie internetowej Konkursu;
  3. udział w Etapie merytorycznym Konkursu w formie on-line;
 4. Organizator świadczy usługi na rzecz Uczestników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Usługi”).
 5. Każdy Uczestnik od momentu dokonania zgłoszenia zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na stronie Turnieju.
 7. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem na skorzystanie z Usługi.
 8. Uczestnik może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami mailowo pod adresem [email protected]
 9. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, treści których jawność została wyłączona, treści o charakterze reklamowym umieszczanych bez zgody Organizatora, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa a także wulgarnych wypowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania oraz usuwania wypowiedzi naruszających powyższe zakazy.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość połączenia internetowego ze stroną Konkursu lub zerwanie takiego połączenia w trakcie trwania Konkursu, spowodowane czynnikami niepozostającymi pod kontrolą Organizatora (np. spadek jakości łącza internetowego Uczestnika). Nie dopuszcza się możliwości zgłaszania reklamacji czy odwołań w takim przypadku.